เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (30 ต.ค. 63)


เทศบาลตำบลบวกค้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 จัดซุ้มประตูป่า ทำกระทง แขวนโคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563