เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 (03 พ.ย. 63)


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง เชื่อม บ้านร้องก่องข้าวใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางดังกล่าว กองช่างเทศบาลตำบลบวกค้าง




การก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over – Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ. 1-0073 (397 KB.)