เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองช่าง
 

เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2563 ​ (30 พ.ย. 63)


กองช่าง เทศบาลตำบลบวกค้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหลัก ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในสิ่งอุปโภค ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ตามใบคำร้องของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2563