เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในประเทศไทย (01 ธ.ค. 63)


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง แจ้งสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในประเทศไทย ณ 30 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 16.00 น.)