เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

จัดจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีทาง เข้า-ออก ทางเดียว (05 ม.ค. 64)


เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้จัดตั้งจุดให้บริการเจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีทาง เข้า-ออก ทางเดียว ก่อนที่จะให้ผู้รับบริการไปใช้บริการตามส่วนงานต่างๆ ในสำนักงาน เริ่มตั้งวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง