เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (08 ม.ค. 64)ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ (612 KB.)