เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ร่วมเวทีประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (12 ม.ค. 64)


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายศุภชัย อธิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้นำชุมชนเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเลียม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 และในเวลา 13.30 น. เข้าร่วมประชุมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ตลาดเช้าบ้านบวกค้าง ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่