เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
 

เอกสารรับรองการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (12 ม.ค. 64)


จากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่งที่ 9/2564 ซึ่งเป็นเรื่องมาตรการการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองถึงความจำเป็นที่จะเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยหนังสือดังกล่าวถ้าเป็นเอกสารรับรองความจำเป็นที่จะเดินทางเป็นการทั่วไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง หรือจะเป็น ปลัด อปท. หัวหน้าสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต ยา น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ก็ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองเอกสาร ส่วนเอกสารรับรองความจำเป็นต้องติดต่อราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลไปติดต่อราชการเป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กรณีสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด)
เอกสารรับรองการเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กรณีสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด) (777 KB.)