*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศผลผู้ชนะราคา
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ลี ชมภูแก้ว ถึงหน้าบ้านนางเกษมศรี จันต๊ะตึง ม.1 (07 เม.ย. 64)