*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศผลผู้ชนะราคา
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหน้าบ้านนายวินัย จันต๊ะตึง ถึงบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบวกค้าง (07 เม.ย. 64)