*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (24 มี.ค. 64)


เทศบาลตำบลบวกค้าง ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ในเขตพื้นที่ตำบลบวกค้างทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีนายวสันต์ สะอาดบุญเรือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้างนางประภัสสร ปุษสะเทวะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล เดินรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564เวลา 08.00-17.00น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่