*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

ส่งมอบหีบบัตร (27 มี.ค. 64)


ในวันที่ 27  มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลวกค้าง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลบวกค้าง (กปน.) โดยมีนางประภัสสร ปุษสะเทวะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง นายวสันต์ สอาดบุญเรือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบวกค้าง ร่วมดำเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสารแบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง 2 เขต 17 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้กปน.นำไปเก็บรักษาไว้ในที่ ที่ปลอดภัย ก่อนนำไปใช้ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานประจำเลือกตั้งเทศบาลตำบลบวกค้าง