*งดเผาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564*
ข่าวสารและกิจกรรม
 

ประกาศผลรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง (29 มี.ค. 64)


ประกาศผลรวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,035 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 5,930 คน บัตรดีจำนวน 5,513 บัตร บัตรเสียจำนวน 144 บัตร และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด/บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 273 บัตร

>>ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง

อันดับที่ 1 นายสมสิทธิ์ คำยอญ

อันดับที่ 2 นางอัญฌณา นาคสุข

อันดับที่ 3 นายสมพร มหาวงค์

อันดับที่ 4 นางสาวภัทรวลัญช์ เตชะนฤดล

>>ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1

อันดับที่ 1 นายทวีเดช กันทะคำ

อันดับที่ 2 นายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย

อันดับที่ 3 นายอรัญ นันทยา

อันดับที่ 4 นายเดชา ชาวคำเขต

อันดับที่ 5 นายสมยศ ปัญญานิล

อันดับที่ 6 นายชาติ ใจคำปัน

>>ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2

อันดับที่ 1 นายสมาน ไชยนาง

อันดับที่ 2 นางกาญจนา ความหมั่น

อันดับที่ 3 นายมานพ ปินไชย

อันดับที่ 4 นางเหรียญทอง คำยอญ

อันดับที่ 4 นายสมชาย ตุ้ยคำ

อันดับที่ 6 นายไตรภพ กาวีวงค์