เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1