เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

ผลิตภัณฑ์งานกระดาษสา บ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6