สมาชิกสภาเทศบาล

นายประยุทธ์ ขันตี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
 
นายสมสิทธิ คำยอญ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
เขต 1 เขต 2
นายวินัย จันต๊ะตึง
สท.เขต 1
นายบริวัฒน์ สายวังกิจ
สท.เขต 2
นายสมเจตน์ คำแสง
สท.เขต 1
นายแท่น หน่อแก้ว
สท.เขต 2
นายถนอม ขัตินำ
สท.เขต 1
นายสมาน ไชยนาง
สท.เขต 2
นายชาติ ใจคำปัน
สท.เขต 1
นางเหรียญทอง คำยอญ
สท.เขต 2
นายสมยศ ปัญญานิล
สท.เขต 1
นายศรีทุน สุธรรม
สท.เขต 2