กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
นางลักขณา สายวังกิจ
คนงาน
 
นางสาวจามจุรี นันทะชัย
คนงาน