หัวหน้าส่วนราชการ

- ว่าง -
ปลัดเทศบาล
 
นางวาสนา เสนนะ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาล
 
นางสาวนุชรี สายแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม