หัวหน้าส่วนราชการ

นางประภัสสร ปุษสะเทวะ
ปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
 
นางวรวีร์ เสนนะ
รองปลัดเทศบาลตำบลบวกค้าง
 
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวนันทินา หน่อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา