งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงาน
 
นายณัฐวุฒิ กาวีแว่น
คนงาน
 
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงาน
 
นายวัชระพงษ์ สูนย์พรหม
คนงานทั่วไป
 
นายกมล หาญฟ้างาม
คนงาน
 
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ