งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงานทั่วไป
 
นายณัฐวุฒิ กาวีแว่น
คนงานทั่วไป
 
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงานทั่วไป
 
นายวัชระพงษ์ สูนย์พรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายกมล หาญฟ้างาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ