สำนักปลัด

นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายศราวุธ เกิดพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
 
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงานทั่วไป
 
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงานทั่วไป
 
นายณัฐวุฒิ กาวีแว่น
คนงานทั่วไป
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ แขกอ้อย
คนงานทั่วไป
 
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
คนงานทั่วไป
 
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
คนงานทั่วไป
 
นางพัชริดา ปัญญาด้วง
คนงานทั่วไป
 
นายกมล หาญฟ้างาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายวัชระพงษ์ สูนย์พรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ