สำนักปลัด

นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายศราวุธ เกิดพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
 
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย