สำนักปลัด

นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นายศราวุธ เกิดพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
 
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
นางรัตติกาล ธรรมพุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
 
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ แขกอ้อย
คนงาน
 
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงาน
 
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงาน
 
นายณัฐวุฒิ กาวีแว่น
คนงาน
 
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
คนงาน
 
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
คนงาน
 
นางพัชริดา ปัญญาด้วง
คนงาน
 
นายกมล หาญฟ้างาม
คนงาน
 
นายวัชระพงษ์ สูนย์พรหม
คนงาน
 
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ