คณะผู้บริหาร

นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
 
นางสาวศุภกานต์ ธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
 
นายสมาน ทองจินดา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
 
นายจำรัส วงค์คม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
 
นางกาญจนา ความหมั่น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง