:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 9 ต.ค. 64
2 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้พิการ 9 ต.ค. 64
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 9 ต.ค. 64
4 คำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) 9 ต.ค. 64
5 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 9 ต.ค. 64