:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แจ้งเลิกใบอนุญาต 17 มี.ค. 66
2 คำขออนุญาตอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ก่อสร้างอาคาร แบบข.1 6 ต.ค. 65
3 หนังสือมอบอำนาจ 6 ต.ค. 65
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ.๒๕๖๔) ค่าธรรมเนียม 23 พ.ย. 64
5 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ 23 พ.ย. 64
6 (2) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 23 พ.ย. 64
7 (3) หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 23 พ.ย. 64
8 (4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง 23 พ.ย. 64
9 (5) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 23 พ.ย. 64
10 (6) หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 23 พ.ย. 64
11 (7) หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง 23 พ.ย. 64
12 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2564 18 พ.ย. 64
13 หนังสือยินยอมก่อสร้างอาคารในที่ดิน 3 พ.ย. 64
14 คำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ) 3 พ.ย. 64
15 คำร้องทั่วไป 3 พ.ย. 64