:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นายกิ่งก้าน ลือชา
ประธาน อสม. ตำบลบวกค้าง
นางสาววันเพ็ญ ใจจ้อย
ประธาน อสม. หมู่ 2
นายมิ่งศิษฐ์ สกนธ์ภัทรณัฐ
ประธาน อสม. หมู่ 3
นายจินดา จันทร์แรง
ประธาน อสม. หมู่ 4
นางสายฝน หน่อแก้ว
ประธาน อสม. หมู่ 5
นายเสมอ ฟองสา
ประธาน อสม. หมู่ 6
นายทองสุก มองมูล
ประธาน อสม. หมู่ 7
นางสาววิลัยลักษณ์ ณ วันจันทร์
ประธาน อสม. หมู่ 8
นางแก้วมา ฟองแก้ว
ประธาน อสม. หมู่ 9
นางจินตนา มูลงาม
ประธาน อสม. หมู่ 10
นายถาวร เงินคำจันทร์
ประธาน อสม. หมู่ 11
นายคนองฤทธิ์ ไชยนวล
ประธาน อสม. หมู่ 12
นางสังวาล สุธรรม
ประธาน อสม. หมู่ 13