:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
กองคลัง
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอารักเกตุ คำรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางดวงแข วิใจสา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอัมพร คำป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวดลยา มั่นหมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายยสินทร แสนแก้วกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพย์ปัญญา
คนงาน
นางสาวจิราภรณ์ บึงไกร
คนงาน
นายชนินทร์ ใจคำปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริวรรณ ตุ้ยคำ
คนงาน