:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
กองคลัง
นางสาวโฉมฉาย ใจแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอารักเกตุ คำอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอัมพร คำป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางดวงแข วิใจสา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายกิตติชัย เจริญทั้งสิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวดลยา มั่นหมาย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายยสินทร แสนแก้วกาศ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นายชนินทร์ ใจคำปัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ บึงไกร
พนักงานจ้าง
นายอดิศักด์ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานจัดเก็บรายได้)
นางสาวอัญธิกา จันทาพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานการเงินและบัญชี)