:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
กองการศึกษา
นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวิโรจน์ กันธะอูป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ ขาววัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางพัฒน์นรี เป็งมา
ครูชำนาญการ
นางนาตยา เกิดพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวรสรินทร์ สุธรรมซาว
ครูชำนาญการ
นางสุภัทรา ไชยคำวัง
ครูชำนาญการ
นางสายทอง ภิยะคำ
ครูชำนาญการ
นางสาวสุชาดา กิจวิจารณ์
ครูชำนาญการ
-ว่าง-
ครูคศ.1
นางเพ็ญแข อภิวงค์งาม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธิติมา ฟองสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางพัชรี สมดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา อินต๊ะสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิชัย ประสงค์ทรัพย์
บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(ภารโรง)