:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ
นายบัญชา นันทยา
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1
นายสุทัศน์ พรหมพิชัย
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 2
นางกองคำ เสมอกัน
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3
นายเฉลิม ใจจา
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4
นายบุญทา ใจมุข
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่แต หมู่ที่ 5
นายสวัสดิ์ พลหาญ
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6
นายนที มณีกุล
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านย่าปาย หมู่ที่ 7
นายก๋องคำ มาระดา
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8
นายอินถา อภิวงค์งาม
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้องก่องข้าวหมู่ที่ 9
นางเพ็ญจันทร์ สุขแก้ว
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 10
นายชมเชย นันทชัย
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโป่ง หมู่ที่ 11
นายบุญฤทธิ์ ใจเงิน
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้องก่องข้าวหมู่ที่ 12
นายจันทร์แก้ว สุธรรม
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านหนองเหนี่ยงหมู่ที่ 13