:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
กองช่าง
นายฉัตรชัย ศรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกมล พลหาญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเสกสรร สมพาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสุภัชชา ชัยวิทยาอัมพร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายขวัญชัย สังข์ทอง
นายช่างโยธา
นายสิงห์คำ แสงต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิเชษฐ์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเกียรติพงษ์ ใจมุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายณรงค์ศักดิ์ ใจจา
คนงาน
นายอนุสรณ์ เขียวสา
คนงาน
นางสาวศรัญญา ใจมุข
คนงาน
นายสมชาย ไชยมงคล
คนงาน
นายฉัตรชัย ปินใจ
คนงาน
นายนพพล ใจปัญญา
คนงาน