:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิสัณห์ วิริยะ
กำนันตำบลบวกค้าง
นายวินัย จันต๊ะตึง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายเปลี่ยน คัมภีร์บูรณา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายเสน่ห์ กันทะอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายสมเจตน์ คำแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายพิพัฒน์ วรรณเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายกาญจน์ ไชยยามูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายทองสุก มองมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายสุชาติ ใจปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นายเมธาสิทธิ์ ไชยวรรณ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายเดช เตชะติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายคนองฤทธิ์ ไชยนวล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายสรรพวัต ศรียาบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13