:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
นางเครือวรรณ ชมภูแก้ว
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่1
นางปวงเพ็ชร ซาวคำ
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่2
นางแก้วภา คำแสง
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่3
นางสาวสุภัชรา ใจจา
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่4
นางน้ำฝน แสงมูล
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่5
นางกรกนก ยอดคำลือ
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่6
นางนงเยาว์ ทองดอกแดง
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่7
นางสาวสุนทรี กาวีวงค์
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่8
นางวันเพ็ญ ขาคำ
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่9
นางจินตนา มูลงาม
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่10
นางกชมน เงินคำจันทร์
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่11
นางสุพรรณี กองอารินทร์
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่12
นางวาสนา หน่อแก้ว
ประธานสตรีแม่บ้าน หมู่ที่13