:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
ประธาน อพม. หมู่บ้าน
นางเครือวรรณ ชมภูแก้ว
ประธาน อพม. หมู่ที่ 1
.
นางกันยารัตน์ ยะใส
ประธาน อพม. หมู่ที่ 2
.
นายวีระ ปัญญานิล
ประธาน อพม. หมู่ที่ 3
.
นางสาวสุภัชรา ใจจา
ประธาน อพม. หมู่ที่ 4
.
นางสายฝน หน่อแก้ว
ประธาน อพม. หมู่ที่ 5
.
นางบุษราคัม พลหาญ
ประธาน อพม. หมู่ที่ 6
.
นางพรศรี แสงขัด
ประธาน อพม. หมู่ที่ 7
.
นางนันตา บุญวงค์
ประธาน อพม. หมู่ที่ 8
.
นางสำอาง วิจักษณ์ชน
ประธาน อพม. หมู่ที่ 9
.
นางสาวพวงทอง หน่อแก้ว
ประธาน อพม. หมู่ที่ 10
.
นายนิรันดร์ เงินคำจันทร์
ประธาน อพม. หมู่ที่ 11
.
นายคะนองฤทธิ์ ไชยนวล
ประธาน อพม. หมู่ที่ 12
.
นางวาสนา หน่อแก้ว
ประธาน อพม. หมู่ที่ 13
.