:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
สำนักปลัด
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศราวุธ เกิดพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพัฒนพงค์ ทิพย์วงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววัลลภา พินโยจิต
นักประชาสัมพันธ์ปฏบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ แขกอ้อย
คนงาน
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
คนงาน
นางพัชริดา ปัญญาด้วง
คนงาน
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงาน (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นางสาวกรรณิการ์ สากร
คนงาน
นายกมล หาญฟ้างาม
คนงาน (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายบูรพา ดวงสิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ศักดิ์ เสนอิ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายฐาปนพงศ์ สายก้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายวีรภาพ ปินชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(EMS กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายสุรเมศ คงเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(EMS กู้ชีพ-กู้ภัย)