:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
สำนักปลัด
นายเกษมสุข ขาวเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวขวัญชนก อินทะกูล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายศราวุธ เกิดพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวิชัย ควรมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรวิชญ์ ธิติชยานันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางอังคณา จักรคำปัน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
สอ.ก้องหล้า กาวีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายต่อพงศ์ พิมพิสาร
นิติกรชำนาญการ
นางสาววัลลภา พินโยจิต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นายอนันต์ ทาเกิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุพงศ์ มานะผัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นายชาญณรงค์ เสนหล้า
ภารโรง
นายธงชัย เมฆจันทร์
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเกศรินทร์ มูลรังสี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเกียรติชนะ นามแฮด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวทิตยา เทกาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรองณัชพร คำยอญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเศวตชัย โดดาธรรม
คนงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ แขกอ้อย
คนงาน
นางสาวเบญจพร ชมภูแก้ว
คนงาน
นางพัชริดา ปัญญาด้วง
คนงาน
นายสุรศักดิ์ แสงคำนาง
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวกรรณิการ์ สากร
คนงาน
นายกมล หาญฟ้างาม
คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายบูรพา ดวงสิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายอนุสรณ์ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)