:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : buakkhang136@hotmail.com
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศุภชัย อธิมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวอรพรรณ กีรติธนาภรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางลักขณา สายวังกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจามจุรี นันทะชัย
คนงาน
นายอภิศักดิ์ ถานะวร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายณรงค์ศักดิ์ เสนอิ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายฐาปนพงค์ สายก้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายวีรภาพ ปินชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)
นายสุรเมศ คงเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(งานกู้ชีพ-กู้ภัย)